Privacy Verklaring

YouGrow vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy belangrijk. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

YouGrow houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of GDPR). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als YouGrow ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met me wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

YouGrow

t.a.v. Laura Rypens

Jan Davidlaan 34

2630 Aartselaar

laura@yougrow.be

Waarom verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door YouGrow verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van YouGrow (i.k.v. uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven, vragen en uitnodigingen (enkel ingeval toestemming betrokkene);

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewaren en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, moedertaal, hoogst behaalde diploma, studierichting
 • Professionele gegevens: tewerkstellingssituatie, beroep, sector

Ik gebruik de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ik de gegevens heb verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Een partij waar YouGrow bijvoorbeeld gegevens mee uitwisselt in het kader van loopbaanbegeleiding via de loopbaancheques van de VDAB, is Actief Stilstaan. YouGrow werkt namelijk voor dit type loopbaanbegeleiding in onderaanneming van het erkende loopbaancentrum Actief Stilstaan. Afgewerkte dossiers worden naar Actief Stilstaan gestuurd en daar bewaard gedurende de wettelijke termijn.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat een erkend auditbureau in het kader van een kwaliteitsaudit (persoons)gegevens bij YouGrow opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens aan te leveren.

Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

YouGrow bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wat op grond van de wet is vereist. In het kader van de loopbaanbegeleiding gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid zijn Actief Stilstaan en YouGrow verplicht om van al onze klanten een dossier te bewaren tot 10 jaar na einde mandaat. Persoonsgegevens die ik heb bekomen in het kader van andere opdrachten, worden bijgehouden volgens de algemene regel; tot maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Partijen waarmee ik samenwerk zijn geĆÆnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens YouGrow van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
 • De maatregelen worden regelmatig getest en geĆ«valueerd.
 • Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Bovenaan deze Privacy verklaring staat hoe u contact met mij kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door derden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen (zie contactgegevens hierboven). U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging Privacy verklaring

YouGrow kan haar Privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op de website.

De laatste wijziging gebeurde op 21 augustus 2019.